Saturday, 4 September 2010
گزارش گرد همائی
حامیان مادران پارک لاله لندنهوای نیمه پائیزی لندن و میدان شلوغ ترافالگار پر از گروهها و افراد گوناگون که هریک بکاری و هنری مشغولند و روز راباتماشگران ورهگذاران بسر می بردند. ما، هواداران و حامیان مادران عزادارایران، مادران پارک لاله وگلزار خاوران وگلزاران دیگر پراکنده در جای جای ایران که هر یک حکایتی دردناک دارند از داغ جوانان بر خون خفته وطن. آنان که در راه آزادی و برابری جان ازدست داده اند. ما هواداران مادرانی که ماهها و سالهاست بدنبال آنند که بدانند قاتلان فرزندانشان چرا دستگیر، محاکمه و مجازات نمی شوند.
مانیر بساط خود را برزمین پهن کردیم همچون ماههای دیگر تا به جهانیان بگوئیم از رنج مادران عزادارایران وبشناسانیم دختران و پسران جوان ایرانی را که جان شیرینشان یا در زندان و یا در کوچه وخیابان در راه ایرانی آزاد و آباد از دست رفته است و فرشته عدالت مغمون و آرام هنوز هم چشم براه آنست که بال بگشاید برسر زمین بی عدالتی های سترگ وعدل ناچیز.
بساط ما هواداران مادران پارکها و گلزاران ایران دراین شنبه اما از همیشه پر ازدحام تر بود و دهها نفر با لحظه ای تامل و خواندن سرگذشتی از یکی از آنان که بر خاک شدند با باری از اندوه راه خود می گرفتندو باز هم رهگذری دیگر.
بساط ما با ازدحام بسیار روبرو بود. باشد که هریک برای چند آشنای خود بگوید از روزگار سپری شده ماداران عزادار ایران که ماهها و سالهاست بدنبال قاتلان فرزندان خود واجرای عدالتند در سرزمین بی عدالتی های بیشما
ر

No comments:

Post a Comment